Новини/ Статии

Съобщение/Announcement

Уважаеми жители на Община Златоград,


Във връзка с предприетите мерки за превенция срещу разпространението на COVID – 19 всички образователни, здравни, социални и обществени институции на територията на общината са преминали в противоепидемичен режим, като провеждат ежедневна трикратна дезинфекция на подови настилки, плотове, первази, чинове, маси, дръжки на врати, работни бюра, тоалетни помещения, асансьори, автобуси.
Всички институции изпълняват предоставения от РЗИ Смолян Алгоритъм за дезинфекционните мероприятия в обектите с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID – 19. За извършването на качествена дезинфекция са осигурени необходимите материали и консумативи.
Забранен е достъпът на външни лица в училища, детски градини, детска ясла и социални институции. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца.
За сградата на Общинска администрация също се прилагат всички мерки за превенция срещу разпространението на COVID – 19. Гражданите се обслужват при повишени мерки за сигурност от страна на служителите.
На територията на Община Златоград започва миене на улиците с хлор.
Препоръчително е ограничаването на частните мероприятия с масов характер на открито и закрито.
Cпaзвaйтe виcoĸa личнa xигиeнa – мийтe pъцeтe cи peдoвнo. Πoлзвaйтe мoĸpи ĸъpпичĸи и дeзинфeĸциpaщи гeлoвe нa cпиpтнa ocнoвa.
Избягвaйтe ĸoнтaĸт c бoлни xopa.
Macĸи e вaжнo дa нocят бoлнитe xopa, зa дa нe зapaзявaт oĸoлнитe.
Избягвaйтe мacoви пpoяви и мecтa c гoлямo cтpyпвaнe нa xopa.
He ce пpeзaпacявaйтe c xpaнa и лeĸapcтвa.
Tъpceтe инфopмaция oт ĸoмпeтeнтнитe инcтитyции.

Πoдpoбнa инфopмaция мoжeтe дa нaмepитe нa caйтa нa Mиниcтepcтвoтo нa здpaвeoпaзвaнeтo. https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/

Бъдете отговорни към собственото си здраве и към това на околните!

 

Dear residents of Zlatograd Municipality,

 

In connection with the measures taken to prevent the spread of COVID-19, all educational, health, social and public institutions on the territory of the municipality have switched to anti-epidemic mode, carrying out daily three-fold disinfection of floors, countertops, skirting boards, student desks, tables, handles on doors, desks, toilets, elevators, buses.

All institutions implement the Algorithm provided by RHI (Regional Health Inspectorate)  Smolyan for the disinfection measures in public facilities in the conditions of the epidemic spread of COVID-19. The necessary materials and consumables are provided to carry out high-quality disinfection.

The access of outsiders to schools, kindergartens, nurseries and social institutions is prohibited. It is forbidden to hold any mass events in which children participate.

All preventive measures against the spread of COVID-19 are also applied to the Municipal Administration building. Citizens are served under increased security measures by employees.

On the territory of the Municipality of Zlatograd, street washing with chlorine begins.

It is recommended to limit private events of a mass nature outdoors and indoors.

Observe good personal hygiene - wash your hands first. Use cotton swabs and alcohol- based disinfecting gels.

Avoid contact with sick people.

It is important that sick people wear masks, so as not to infect others.

Avoid mass events and places with large crowds.

Do not overstock food and medicine.

Seek information from the competent institutions.

 

You can find similar information on the website of the Ministry of Health. https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/

 

Be responsible for your own health and that of others!

Продължение

Съобщение/Announcement

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната ни и Заповедта на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г., ви информираме, че са затворени за провеждане на мероприятия, следните общински обекти:
• Общински пазар;
• Общински стадион;
• Мултифункционални спортни площадки в гр. Златоград, с. Старцево и с. Долен;
• Общински басейн;
• Музейна сбирка „Просветно дело в Средните Родопи”.
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка,свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, Община Златоград разширява обхвата на обектите, третирани с дезинфекционни разтвори, които не са опасни за здравето на хората. Освен уличната мрежа, ще бъдат дезинфекцирани металните парапети на мостовите съоръжения, местата за отдих, детските люлки и пързалки, спортните площадки.
Призоваваме всички към дисциплина и отговорно поведение по време на извънредното положение и спазване на Заповедта на Министъра на здравеопазването.

 

In connection with the announced state of emergency on the territory of our country and the Order of the Minister of Health to introduce anti-epidemic measures on the territory of the Republic of Bulgaria until 29.03.2020, we inform you that the following municipal facilities are closed for events:

• Municipal market;

• Municipal stadium;

• Multifunctional sports grounds in the town of Zlatograd, the village of Startsevo and the village of Dolen;

• Municipal pool;

• Museum collection "Educational work in the Middle Rhodopes".

In connection with the worsening epidemic situation related to the spread of COVID-19 on the territory of the country, the Municipality of Zlatograd is expanding the scope of objects treated with disinfectant solutions that are not dangerous for people's health. In addition to the street network, the metal railings of the bridge facilities, recreation areas, children's swings and slides, and sports grounds will be disinfected.

We call on everyone for discipline and responsible behavior during the state of emergency and compliance with the Order of the Minister of Health.

Продължение

Съобщение/Announcement

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г.:

Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;
Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;
Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;
Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);
Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;
Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения;Отменят се т. I, т. от 5 до 11 и т. II от Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.

Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

 

In connection with the worsening epidemic situation related to the spread of COVID-19 in our country and the state of emergency announced by the Decision of 13.03.2020 of the National Assembly, as well as with the recommendations of the National Operational Headquarters, the Minister of Health Kiril Ananiev issued an order, which introduces the following anti-epidemic measures on the territory of the Republic of Bulgaria until 29.03.2020:

 

Visits to entertainment and gaming halls, discotheques, bars, commercial establishments and centers, public catering establishments, with the exception of grocery stores, pharmacies and drugstores, are suspended;

Classes and all extracurricular activities (school study rooms, clubs, green schools, excursions and others) in schools, universities and other educational institutions and organizations are suspended. If possible, a distance form of education is introduced;

Children's visits to nurseries and kindergartens are suspended;

All group forms of activity and work with children and students outside the system of preschool and school education, which are organized and conducted by individuals and legal entities, regardless of their legal and organizational form, are suspended;

The holding of any kind of mass events, including sports, cultural-entertainment and scientific events (cinemas, theaters, concerts, museums, conferences, symposia, sports and spa centers, gyms and others) is suspended;

All employers, depending on the specifics and possibilities of the respective labor activity, to introduce a remote form of work for their employees. When this is impossible, employers organize the implementation of enhanced anti-epidemic measures in the workplace, including: filter, disinfection and ventilation, instruction on compliance with personal hygiene of the staff and do not admit employees or outsiders with manifestations of acute infectious diseases;

Children's and women's consultations, preventive examinations and immunizations, the admission and carrying out of planned operations, including the transplantation of organs from living and cadaveric donors, as well as visits to all medical institutions are suspended; Item I, items 5 to 11 and Item II of Order No. RD-01-122/11.03.2020 of the Minister of Health are repealed;

The order has been communicated to all regional health inspectorates and to the ministers concerned with the implementation of the relevant measures.

 

The regional health inspectorates must notify the regional governors, the mayors of municipalities, the directors of the RDMIA (Regional Directorate of the Ministry of Internal Affairs) and all medical facilities in the territory of the respective region about the introduced anti-epidemic measures, as well as the relevant regional administrations of education to create the necessary organization.

 

The term and scope of the measures may be changed depending on the development of the epidemic situation in the country.

Продължение

Съобщение/Announcement

Във връзка с обявената, от Световната здравна организация, спешност за общественото здраве от международно значение, по отношение на коронавирус COVID-19, както и регистрираните случаи на заболяването в България, бяха набелязани и предприети изключително сериозни мерки от страна на държавата за противодействие и превенция, с цел да бъде спряно разпространението. Националният оперативен щаб за коронавируса разпространи препоръки, отнасящи се до цялостната дейност на администрациите.
В подкрепа на усилието да се възстанови нормалната дейност на администрациите, ви запознаваме с допълнителните препоръки към частта за осигуряване на възможности за дистанционни административни услуги и провеждане на работни срещи.
По отношение на предоставянето на административни услуги, ви информираме, че могат да бъдат заявявани и получавани по електронен път както на e-mail адрес ObA-zlatograd@zlatograd.bg, така и централизирани чрез портала www.egov.bg.
Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път – подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др. към и от администрацията, дава възможност да бъде осъществена комуникацията без необходимост от физическо присъствие. Държавна агенция „Електронно управление” поддържа и администрира системата, като е важно да знаете, че комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща.
Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Предназначена е за граждани и юридически лица, за администрации, за лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги.
Всички администрации могат да интегрират модула за е-връчване към информационните си системи или да го използват чрез потребителски интерфейс на адрес https://edelivery.egov.bg/. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (към настоящия момент с квалифициран електронен подпис и ПИК на НОИ).

 

In connection with the public health emergency of international importance declared by the World Health Organization, in relation to the COVID-19 coronavirus, as well as the registered cases of the disease in Bulgaria, extremely serious countermeasures and prevention measures were identified and taken by the state, in order to stop the spread. The national operational headquarters for the coronavirus has distributed recommendations concerning the overall activity of the administrations.

In support of the effort to restore the normal activity of the administrations, we introduce you to the additional recommendations to the part for providing opportunities for remote administrative services and conducting work meetings.

Regarding the provision of administrative services, we inform you that they can be requested and received electronically both at the e-mail address ObA-zlatograd@zlatograd.bg and centrally through the portal www.egov.bg.

The system for secure electronic service (e-delivery) for conducting correspondence electronically - submitting alerts, complaints, requests, applications for services, etc. to and from the administration, enables communication to be carried out without the need for physical presence. The State Agency "Electronic Government" maintains and administers the system, and it is important to know that communication through the e-delivery system replaces the classic method of registered mail.


Electronic service is a system that allows sending and/or receiving and storing electronic documents for/from public authorities, individuals and legal entities. It is intended for citizens and legal entities, for administrations, for persons performing public functions and for organizations providing public services. All administrations can integrate the e-delivery module to their information systems or use it through a user interface at https://edelivery.egov.bg/. Access through the interface takes place after registration through a means of user identification (currently with a qualified electronic signature and PIC (Personal identification code)  of the NII (National Insurance Institute)).

 

Продължение

Съобщение/Announcement

Уважаеми жители на Община Златоград,

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната ни Министърът на здравеопазването издаде заповеди от 17.03.2020 г., с които нарежда кои потвърдени случаи на COVID-19 подлежат на домашна изолация и лечение, и при кои потвърдени случаи на COVID-19 изолацията се провежда задължително в лечебно заведение, както и определя лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина, за реда за осъществяване на контрол върху карантината.
На домашна изолация и лечение подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:
• асимптоматични лица (открити като контактни или в хода на проведени епидемиологични проучвания);
• лица с леки клинични оплаквания (телесна температура по-ниска от 38о С, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми, като гадене, повръщане и /или диария, без промени в психичния статус (т.е. объркване или летаргия) и без придружаващи хронични заболявания или имунокомпрометиращи състояния и др.
На задължителна изолация и хоспитализация в лечебно заведение на територията на съответната област подлежат следните потвърдени случаи COVID-19:
• възрастни лица на и над 60 г., независимо от клиничното протичане на заболяването;
• лица с придружаващи заболявания или имунокомпрометиращи състояния, независимо от клиничното протичане на заболяването;
• лица с тежко клинично протичане като задух или затруднено дишане, появата на храчки или хемоптое - кръвохрак, кръвохрачене, кръвотечение от по-долните бронхиални пътища или от белите дробове;
• лица с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия, независимо от клиничното протичане на заболяването.
Лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина и за реда за осъществяване на контрол върху карантината:
Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от Китайската народна република, Ислямска република Иран, Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Кралство Испания, Италия, Република Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен контрол, с изключенията, посочени в т. 1 и т. 2.

1. За българските граждани – водачи на тежкотоварни автомобили, пристигащи от държавите, изброени по-горе, се установяват следните мерки:
а) за водачите, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване в следващите дни (независимо от причината за престой), за периода на престой на територията на Република България, водачите се поставят под карантина, като изпълнението на мярката се контролира по посочения ред с оказване на пълно съдействие от превозвача, чийто служител е съответният водач, до напускане на страната от водача;
б) за водачите, които не предвиждат отпътуване към държавите, изброени по-горе, се прилага мярката-подлежат на задължителна 14-дневна карантина, с всички последици от нея.


2. За водачите на тежкотоварни автомобили, които не са български граждани, но са граждани на някоя от държавите, изброени по-горе и/или влизат на територията на страната от същите държави, се прилага следната мярка – влизат на територията на Република България, разтоварват превозваните стоки и товари и незабавно напускат територията на страната, като времето на преминаване през територията на страната не може да надвишава 24 часа.

Общопрактикуващите лекари осъществяват медицинско наблюдение за 14-дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски листи.

Български граждани без общопрактикуващ лекар се проследяват за 14-дневен период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия са карантинирани.

Лица с чуждо гражданство се проследяват за 14-дневен период от лечебното заведение, с което съответното място за настаняване има сключен договор за оказване на медицинска помощ.

Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, се поставят с предписание на регионалните здравни инспекции под карантина в дома или на друго място за настаняване и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от последния контакт със заболялото лице.

Всички лица поставени под карантина са длъжни да не напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок.

Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, карантината се преустановява.

При поява на симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая.

Незабавно, след издаване на предписанието за карантина, регионалните здравни инспекции предават на съответната друга регионална здравна инспекция данни за карантинираните лица, които ще пребивават на нейна територия, предоставят информация по електронна поща или по телефон на общопрактикуващите лекари, за карантинирани лица от тяхната пациентска листа с цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист при необходимост, и съответно на собственика, управителя или упълномощени от тях лица, които стопанисват мястото за настаняване, в което карантинираното лице ще пребивава.
Незабавно, след издаване на предписанието за карантина, регионалните здравни инспекции информират кметовете на общините в съответната област, както и директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи за карантинирани лица в домашни условия на територията на съответната област с цел осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки. Регионалните здравни инспекции поддържат актуален списък на всички карантинирани лица на територията на съответната област с начална и крайна дата на карантината.

НЕ СЕ ДОПУСКА ПОСЕЩЕНИЕТО И СЪБИРАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ ДВАМА ВЪЗРАСТНИ ХОРА НА ОТКРИТИ И ЗАКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА.
ВСИЧКИ СТОПАНСКИ СУБЕКТИ ПРОДЪЛЖАВАТ РАБОТАТА СИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В ЗАПОВЕД № РД-01-124/13.03.2020Г.

 

Dear residents of Zlatograd Municipality,

 

In connection with the declared state of emergency on the territory of our country, the Minister of Health issued orders dated 17.03.2020 ordering which confirmed cases of COVID-19 are subject to home isolation and treatment, and for which confirmed cases of COVID-19 isolation must be carried out in a medical facility, as well as determine the persons who are subject to a mandatory 14-day quarantine, for the procedure for carrying out control over the quarantine.

The following confirmed cases of COVID-19 are subject to home isolation and treatment:

• asymptomatic persons (discovered as contacts or in the course of conducted epidemiological studies);

• persons with mild clinical complaints (body temperature lower than 38o C, cough, malaise, runny nose, sore throat, gastrointestinal symptoms, such as nausea, vomiting and/or diarrhea, without changes in mental status (i.e. confusion or lethargy) and without accompanying chronic diseases or immunocompromising conditions, etc.

The following confirmed cases of COVID-19 are subject to mandatory isolation and hospitalization in a medical facility on the territory of the respective region:

• elderly persons aged 60 and over, regardless of the clinical course of the disease;

• persons with accompanying diseases or immunocompromising conditions, regardless of the clinical course of the disease;

• persons with a severe clinical course such as shortness of breath or difficulty breathing, the appearance of sputum or hemoptysis - hemoptysis, bleeding from the lower bronchial passages or from the lungs;

• persons with the impossibility of isolation and treatment at home, regardless of the clinical course of the disease.

The persons who are subject to a mandatory 14-day quarantine and for the procedure for implementing quarantine control:

All Bulgarian citizens and citizens of other countries with permanent, long-term or extended residence on the territory of the Republic of Bulgaria and their family members arriving from the People's Republic of China, the Islamic Republic of Iran, Bangladesh, the Republic of India, the Republic of Maldives, the Federal Democratic Republic of Nepal, the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, the Kingdom of Spain, Italy, the Republic of Korea, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, France, the Federal Republic of Germany, the Kingdom of the Netherlands and Switzerland, shall be quarantined for a period of 14 days at home or in another place of accommodation, in which the person indicated that he will reside with a prescription from the border health control authorities, with the exceptions specified in item 1 and item 2.

1. For Bulgarian citizens - drivers of heavy goods vehicles arriving from the countries listed above, the following measures are established:

a) for drivers who unload goods and cargo and plan to depart in the following days (regardless of the reason for the stay), for the period of stay on the territory of the Republic of Bulgaria, the drivers are placed under quarantine, and the implementation of the measure is controlled in the specified order with providing full assistance from the carrier of which the relevant driver is an employee until the driver leaves the country;

b) for drivers who do not plan to travel to the countries listed above, the measure applies - they are subject to a mandatory 14-day quarantine, with all its consequences.

2. For drivers of heavy goods vehicles who are not Bulgarian citizens, but are citizens of one of the countries listed above and/or enter the territory of the country from the same countries, the following measure is applied - they enter the territory of the Republic of Bulgaria, unload the transported goods and cargo and immediately leave the territory of the country, and the time of passage through the territory of the country cannot exceed 24 hours.

General practitioners carry out medical monitoring for a 14-day period of quarantined persons from their patient lists.

Bulgarian citizens without a general practitioner are monitored for a 14-day period by the relevant regional health inspection, on whose territory they are quarantined.

Persons with foreign citizenship are monitored for a 14-day period by the medical facility with which the respective place of accommodation has a contract for the provision of medical assistance.

All close contacts of a confirmed case of COVID-19, according to the current case definition, are placed, by prescription of the regional health inspectorates, under quarantine at home or in another place of accommodation and medical observation for a 14-day period, counted from the last contact with a sick person.

All persons placed under quarantine are obliged not to leave their homes or the place of accommodation in which they have indicated that they will reside for the period specified in the prescription.

If no symptoms of COVID-19 appear, according to the current case definition, by the end of the prescribed period, the quarantine is suspended.

In the event of symptoms of COVID-19, according to the current case definition, individuals are required to contact their general practitioner, the medical facility that serves the place of accommodation or the relevant regional health inspectorate by phone for guidance as appropriate.
Immediately, after issuing the quarantine order, regional health inspectorates transmit to the relevant other regional health inspectorate data on quarantined persons who will reside on its territory, provide information by e-mail or by telephone to general practitioners, on quarantined persons from their patient list in order to carry out active monitoring and issue a sick leave if necessary, and accordingly to the owner, the manager or persons authorized by them who manage the place of accommodation where the quarantined person will reside.

Immediately, after issuing the quarantine order, the regional health inspectorates inform the mayors of the municipalities in the relevant region, as well as the directors of the regional directorates of the Ministry of Internal Affairs for quarantined persons in home conditions in the territory of the relevant region, in order to control the implementation of the measures ordered. The regional health inspectorates maintain an up-to-date list of all quarantined persons on the territory of the respective district with the start and end date of the quarantine.

 

THE VISITATION AND GATHERING OF MORE THAN TWO AGE PEOPLE IN OPEN AND CLOSED PUBLIC PLACES IS NOT ALLOWED.

ALL BUSINESS ENTITIES CONTINUE THEIR WORK IN COMPLIANCE WITH THE LIMITATIONS AND REQUIREMENTS SET FORTH IN ORDER No. RD-01-124/13.03.2020.

 

Продължение